x

*
Association

Croatian Pest Control Association

Zagreb, Croatia

1. Updating registry of members of Croatian Pest Control Association (the expertise, storage space, technical equipments for work, obligatory and periodic education etc.)

2. According to the Croatian Law, in the sectors Public Health and Communal Hygiene, Veterinary and Plant protection, updating the registry of all Pest Control Operators

3. In the sector of Public Health and Communal Hygiene, together with Croatian Public Health Institute manage the obligatory and periodic education of Pest Control Operators

4. Cooperation with the state Health and Agricultural Ministries and other expert's institutions to stimulatemultidisciplinary approach to pest control

5. Cooperation's with the Ministries and other institutions because of the active influence in creating Croatian Law in Public Health and Communal Hygiene, Veterinary and Plant protection fields

6. Consulting about conditions and standards of work in Public Health and Communal Hygiene, Veterinary and Plant protection fields according Croatian Law

7. Publishing of the periodical guides about conditions and the standards of the technology of work in Public Health and Communal Hygiene, Veterinary and Plant protection fields according to the Croatian Law

8. Exchanging of information and novelties in Pest Control

****

 Tko smo ?

Nakon sedam godina rada Grupacije za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju - DDD pod okriljem Hrvatske gospodarske komore, osnovana je Hrvatska udruga za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju - HUDDD.

Pri Gradskom uredu za opcu upravu upis Udruge izvršen je pod registarskim brojem 21003310, dana 27. sijecnja 2004. godine, od kada HUDDD ima svojstvo pravne osobe.HUDDD sa sjedištem u Zagrebu u Medovicevoj 12, djeluje na podrucju Republike Hrvatske.

Osnovni razlog osnivanja HUDDD je poticanje interdisciplinarnosti djelatnosti dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije u podrucju javnog zdravstva i komunalne higijene, veterine te zaštite uskladištenih poljoprivrednih proizvoda, unapredenje struke, utjecaj na izradu zakonske regulative, suradnja sa strucnim i inspekcijskim nadzorom te ostale aktivnosti navedene u clanku 8. Statuta Udruge.

Na Osnivackoj Skupštini, odrzanoj 28. studenog 2003. godine, usvojen je Statut HUDDD, koji je izraden u skladu s postojecom zakonskom regulativom te izabrano predsjedništvo Udruge.

Statutom Udruge ureduje se naziv i sjedište Udruge, oblik i sadrzaj rada, zastupanje, djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi, unutarnji ustroj Udruge, udruzivanje sa slicnim udrugama u zemlji i inozemstvu, prava i duznosti clanica Udruge te druge odredbe u skladu sa zakonskom regulativom.

Statutom Udruge odreduju se i clanovi Udruge:

 • redovne clanice - zdravstvene ustanove, pravne i fizicke osobe koje provode DDD mjere, a koje imaju pravo izbora za clanove Upravnog odbora
 • pridruzene clanice - zdravstvene ustanove koje sukladno Zakonu o zaštiti pucanstva od zaraznih bolesti provode strucni nadzor nad provedbom DDD mjera te zastupnici, distributeri i proizvodaci sredstava za dezinfekciju, dezinsekciju, deratizaciju i zaštitu uskladištenih poljoprivrednih proizvoda
 • pocasni clanovi koji su ujedno i clanovi Savjetodavnog odbora Udruge, tj. osobe koje su svojim aktivnostima u podrucju djelatnosti dezinfekcije, dezinsekcije, deratizacije iz podrucja javnog zdravstva, komunalne higijene, veterine i zaštite uskladištenih poljoprivrednih proizvoda doprinjele unapredenju struke.

Sukladno odredbama Statuta Udruge sve clanice Udruge dobivaju Potvrdu o clanstvu. Potvrda se izdaje sukladno clanku 36. Zakona o javnoj nabavi (>Narodne novine<, br. 117/01, 197/03, 92/05) kojom se dokazuje jedna od trazenih sposobnosti ponuditelja i natjecatelja ostrukovnoj ovlasti - clanstvu u strukovnoj udruzi ili registru kao nuzan uvjet za obavljanje predmetne nabave.

Uclanjenjem u HUDDD clanica potpisuje Norme ponašanja - Code of Ethics kojim se obvezuje da ce poštovati Norme i DDD mjere provoditi uskladno pravilima struke.

Za izvoditelje DDD mjera u clanici Udruge izraduju se plastificirane Identifikacijske iskaznice na kojima su navedeni podaci o izvoditelju DDD mjere (ime, prezime, broj osobne iskaznice, slika), naziv clanice Udruge i adresa. Na poledini Identifikacijske iskaznice navodi se: Ur. brojevi, klasa i datum izdavanja Odobrenja (licence) za rad Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi i/ili Ministarstva poljoprivrede i šumarstva - Uprave za veterinarstvo i/ili Ureda drzavne uprave u zupaniji, odnosno upravnog tijela Grada Zagreba nadleznog za gospodarstvo za provedbu mjera suzbijanja i iskorjenjivanja štetocinja bilja u poljoprivredi i šumarstvu, ovisno o tome u kojim podrucjima (javno zdravstvo, veterina ili zaštita bilja) je clanica Udruge ovlaštena provoditi DDD mjere.

Izgled Potvrde o clanstvu u Udruzi i Identifikacijske iskaznice za izvoditelje DDD mjera u clanici Udruge odreden je PRAVILNIKOM O IZGLEDU POTVRDE O CLANSTVU U UDRUZI I PRAVILNIKOM O IDENTIFIKACIJSKIM ISKAZNICAMA ZA IZVODITELJE DDD MJERA U CLANICI UDRUGE.

Redovni clanovi Hrvatske Udruge za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju mogu biti sve zdravstvene ustanove, pravne i fizicke osobe koje provode DDD mjere iskljucivo u skladu s pravilima struke i udovoljavaju uvjetima iz clanka 9. tocka 1. te clanka 17. Statuta.

Address

Medoviceva 12
10000 Zagreb

Join The Conversation

 1. Make new Friends
 2. Talk about pest control and more
 3. It's quick to sign up & it's free
Join for free
Most Recent Posts
BUY BEST QUALITY FAKE PASSPORT, ID CARD, counterfeit money (globalproductions@fastservice.com)
in Products /services
  Views
8
BUY BEST QUALITY FAKE PASSPORT, ID CARD, counterfeit money (globalproductions@fastservice.com)
in Products /services
  Views
9
BUY BEST QUALITY FAKE PASSPORT, ID CARD, counterfeit money (globalproductions@fastservice.com)
in Products /services
  Views
11
BUY BEST QUALITY FAKE PASSPORT, ID CARD, counterfeit money (globalproductions@fastservice.com)
in Termites
  Views
6
 
Most Recent Threads
RE: Bed Bug Detector
in Forum help and suggestions
  Views
65346
Clothes moth larvae near a ruler and the damage they do
in Photo Gallery
  Views
10331
Gasses Trapped In Matress Cover?
in Insects
  Views
7694
Safety Tips for Pest Control
in Pest News
  Views
5783
 
Most Recent Users
Prompt Action Pest Control
5/25/2017 6:09:01 AM
 
Daniel Adams
5/25/2017 6:08:47 AM
 
Sheriff Tashir
5/24/2017 3:04:26 PM
 
Ram
5/24/2017 2:46:15 PM
 
See all benefits »

Exclusive

Sections for Pest Control Professionals

 • Scientific Articles
 • Professionals community
 • Professionals Forum
 • Professional Products
 • Research & Development
 • Manufacturers & Distributors
 • Experts
Not a member - Join for free!
Poll
There aren't any poll right now.
Pub