x

*
Association

Sdruzení DDD

davidova@csvts.cz | www.sdruzeni.dddinfo.cz
Praha 1, Czech Republic

Sdruzení pracovníku dezinfekce, dezinsekce, deratizace Ceské republiky (Sdruzení DDD) bylo zalozeno 26. listopadu 1991 na ustavující valné hromade v Beroune. Velká úcast, spolupráce pri tvorbe stanov a pocet diskusních príspevku potvrdily opodstatnenost myšlenky zalozit dobrovolnou nevýdelecnou organizaci sdruzující fyzické i právnické osoby, jejichz profesionální cinnost se jakkoliv týká dezinfekce, dezinsekce a deratizace. Hlavním cílem Sdruzení DDD bylo urychlene pomoci svým clenum získat potrebné znalosti, správne se orientovat v nových zákonech, vyhláškách a narízeních souvisejících s jejich podnikatelskou cinností. Sdruzení DDD navázalo spolupráci s hygienickou sluzbou, výrobci DDD prípravku a orgány státní správy. Nové ekonomické podmínky na zacátku 90. let vedly k bourlivému rozmachu v poskytování DDD sluzeb. „Bez dokonalých vedomostí z oboru, bez progresivity a neustálého zdokonalování ve své profesi nebude nikdo schopen v konkurenci dlouhodobe obstát“, uvedl první predseda Sdruzení DDD ve svém úvodním clánku Zpravodaje DDD.

 

 

Sdruzení DDD bylo v roce 1993 jako první profesní organizace z postkomunistických zemí prijato za clena evropské asociace sdruzení DDD Confederation of European Pest Control Association (CEPA) se sídlem v Bruselu. Clenství v této asociaci nabylo na významu zejména po vstupu CR do EU v kvetnu roku 2004. V soucasné dobe Sdruzení DDD pracuje na prekladu ucebních textu a harmonizaci vzdelávacího programu schváleného Evropskou komisí pro výchovu pracovníku DDD a jejich následné uplatnení v zemích EU.

Sdruzení DDD pravidelne zajištuje všechny typy zákonem predepsaných kvalifikacních kursu a prezkoušení, jednou za dva roky porádá vedeckou konferenci DDD s mezinárodní úcastí, vydává odborné publikace a pro své cleny jiz XX. rocník casopisu Dezinfekce, Dezinsekce, Deratizace, který vychází ctyrikrát do roka.

Sdruzení DDD je aktivním clenem Hospodárské komory CR, své zástupce delegovalo do sekce výchovy a vzdelávání a zivnostenské sekce.

Prubezne se cinnost Sdruzení DDD soustredí prevázne na jednání s kompetentními orgány státní správy s cílem vyjasnit, prípadne novelizovat nová zákonná ustanovení, která brání pracovníkum DDD v plynulém provozování jejich zivnosti.

I nadále bude Sdruzení DDD spolupracovat s obdobnými organizacemi v zahranicí, zvlášt intenzivne pak se slovenských Cechem profesionálov v DDD.

Cinnost Sdruzení DDD je financována z odborné cinnosti a z clenských príspevku. Nejvyšším orgánem Sdruzení DDD je valná hromada. Cinnost Sdruzení DDD mezi valnými hromadami rídí dvanácticlenný výbor, v jehoz cele je volený predseda MVDr. Michael Forejtek.

Sdruzení DDD je otevrené spolecenství profesionálních pracovníku i príznivcu oboru dezinfekce, dezinsekce, deratizace. Za 20 let své existence vytvorilo informacní zázemí nejen pro své cleny, ale i ostatní zájemce o obor.

www.sdruzeni.dddinfo.cz

Email

davidova@csvts.cz

Phone

221 082 335

Address

Novotného lávka 5
116 68 Praha 1

Join The Conversation

  1. Make new Friends
  2. Talk about pest control and more
  3. It's quick to sign up & it's free
Join for free
Most Recent Posts
BUY BEST QUALITY FAKE PASSPORT, ID CARD, counterfeit money (globalproductions@fastservice.com)
in Products /services
  Views
8
BUY BEST QUALITY FAKE PASSPORT, ID CARD, counterfeit money (globalproductions@fastservice.com)
in Products /services
  Views
9
BUY BEST QUALITY FAKE PASSPORT, ID CARD, counterfeit money (globalproductions@fastservice.com)
in Products /services
  Views
11
BUY BEST QUALITY FAKE PASSPORT, ID CARD, counterfeit money (globalproductions@fastservice.com)
in Termites
  Views
6
 
Most Recent Threads
RE: Bed Bug Detector
in Forum help and suggestions
  Views
65346
Clothes moth larvae near a ruler and the damage they do
in Photo Gallery
  Views
10331
Gasses Trapped In Matress Cover?
in Insects
  Views
7694
Safety Tips for Pest Control
in Pest News
  Views
5783
 
Most Recent Users
Prompt Action Pest Control
5/25/2017 6:09:01 AM
 
Daniel Adams
5/25/2017 6:08:47 AM
 
Sheriff Tashir
5/24/2017 3:04:26 PM
 
Ram
5/24/2017 2:46:15 PM
 
See all benefits »

Exclusive

Sections for Pest Control Professionals

  • Scientific Articles
  • Professionals community
  • Professionals Forum
  • Professional Products
  • Research & Development
  • Manufacturers & Distributors
  • Experts
Not a member - Join for free!
Poll
There aren't any poll right now.
Pub